您的位置 首页 组词

冰组词_冰近义词_冰反义词_带冰的谜语

冰 拼音 #bīng# 部首 冫 结构 笔画 6 部外笔画 4 笔顺编号 412534 五笔86版 UIY 五…

拼音 #bīng#
部首 结构
笔画 6 部外笔画 4
笔顺编号 412534
冰组词ad9de248
五笔86版 UIY 五笔98版 UIY
郑码 TDKV 四角 32190
仓颉 IME 16位 UNICODE编码 U+51B0
母字码 JQBL 谁的码 UBC
码根码 VVLH 表形码 DIX
双拼 B; 全拼 BING

冰的基本解释


bīng
水因冷凝结成的固体:冰块。冰凌。冰箱。冰窖。冰雕。冰封。冰球。冰镇。冰释(像冰一样融化,喻嫌隙、怀疑、误会等完全消除)。冰淇淋。
结晶成固体,呈结晶形的:冰糖。冰晶石。
使人感到寒冷:冰手冰脚。
用冰贴近东西使其变凉:把汽水冰上。
洁白明彻:冰绡。冰心。冰清玉洁。冰肌玉骨(a.形容妇女的皮肤;b.形容梅花的高洁)。

笔画数:6;
部首:冫;
笔顺编号:412534

冰的组词cf3b9be6

冰的康熙辞典释义

五行:水

释义:〔古文〕?【唐韻】筆陵切【集韻】【韻會】悲陵切,?逼平聲。【說文】本作仌。【徐曰】今文作冰。【韓詩】說冰者,窮谷隂氣所聚,不洩,則結而爲伏隂。【禮·月令】孟冬水始冰,仲冬冰益壯,季冬冰方盛。水澤腹堅,命取冰,冰以入。【周禮·天官】淩人共冰。秋刷冰室,冬藏春啓,夏頒冰。又【爾雅·釋器】冰,脂也。【註】莊子云:肌膚若冰雪。冰雪,脂膏也。【疏】脂膏一名冰脂。又矢筩蓋曰冰。【左傳·昭二十五年】公徒釋甲執冰而踞。【註】冰,櫝丸蓋。【疏】盛弓者也。或云:櫝丸是箭筩,其蓋可以取飮。又【集韻】【正韻】?魚陵切,音凝。同凝。【正韻】古文冰作仌,凝作冰。後人以冰代仌,以凝代冰。又【集韻】讀去聲,逋孕切。【唐書·韋思謙傳】涕泗冰須。【註】謂涕著須而凝也。【李商隱詩】碧玉冰寒漿。又【韻補】叶筆良切,音近浜。【?琳·大荒賦】心慇懃以伊感兮,愵永思以增傷。悵太息而攬涕,乃揮雹而淚冰。


考證:〔【韓詩外傳】冰者,窮谷隂氣所聚,不洩,則結爲伏隂。〕 謹按韓詩外傳無此語,查初學記引作韓詩。謹照初學記原文省外傳二字。冰字上增說字。結字下增而字改。〔【正韻】古文冰作仌,凝作冰。後人以冰代仌,以凝伐冰。〕 謹按文義伐冰改代冰。

冰组词ad9de248

冰的详细解释bīng
【名】
(会意。从仌,从水。金文作“仌”。金文字形表示水凝成冰后,体积增大,表面上涨(上拱)形。《说文》:“冻也,象水凝之形”。小篆繁化,增加“水”变成。从“仌”从“水”的会意字,于是“仌”就专用作部首。本义:水冻结而成的固体)
同本义〖ice〗
冰,水坚也。——《说文》
履霜坚冰至。——《易·坤》
迨冰未泮。——《诗·邶风·匏有苦叶》
冰者,阴之盛而水滞者也。——《汉书·五行志》
冰,水为之。——《荀子·劝学》
冰解而冻释。——《管子·五行》
公徒释甲,执冰而踞。——《左传·昭公二十五年》
又如:冰扳(冰镇);冰麝(冰片与麝香);冰清水冷(像冰和水一样的清冷);冰前刮雪(喻雪上加霜之事);冰玉自信(自知冰清玉洁,并无苟且之事);冰轮(比喻月亮)
冰人,即媒人〖go-between;match-maker〗。如:冰议(指嫁娶之事);冰语(媒人的话);冰斧(媒人);冰媒(媒人)


bīng
【动】
结冰,冻结〖freeze;iceover〗
水始冰,地始冻。——《礼记·月令》
把东西和冰或冷水放在一起使变凉〖ice〗。如:把两瓶汽水冰一冰
使感到极冷〖feelcold〗
风月冰人别是乡。——杨万里《六月二十四日病起喜雨闻莺》
又如:这水冰手

bīng
【形】
冷,凉〖cold〗。如:冰食(冷食);冰甃(指寒凉的水井);冰澈(寒凉清澈)
结晶成固体的,成结晶形的〖crystal〗。如:冰糖
清白,晶莹〖clear〗
洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》
又如:冰操(廉洁的操行)

冰字组词84fee67c

冰字在前面的组词

 • 冰箱
 • 冰冷
 • 冰雪
 • 冰封
 • 冰凉
 • 冰淇淋
 • 冰霜
 • 冰岛
 • 冰鱼
 • 冰晶
 • 冰山
 • 冰冻
 • 冰川
 • 冰点
 • 冰河
 • 冰儿
 • 冰糖
 • 冰天雪地
 • 冰雹
 • 冰激凌
 • 冰棍
 • 冰凌
 • 冰球
 • 冰镇
 • 冰雕
 • 冰峰
 • 冰人
 • 冰层
 • 冰原
 • 冰释
 • 冰船
 • 冰花
 • 冰花糖
 • 冰茧
 • 冰茶
 • 冰荡
 • 冰莹
 • 冰蔬
 • 冰蕤
 • 冰蘖
 • 冰蘗
 • 冰虫
 • 冰蚀
 • 冰蚁
 • 冰蚕
 • 冰蚕丝
 • 冰蛆
 • 冰蛋
 • 冰蟾
 • 冰蠒
 • 冰衔
 • 冰衿
 • 冰袋
 • 冰解
 • 冰解云散
 • 冰解冻释
 • 冰解壤分
 • 冰解的破
 • 冰言
 • 冰誉

冰字在中间的组词

 • 电冰箱
 • 溜冰场
 • 破冰船
 • 枘凿冰炭
 • 雾释冰融
 • 一片冰心
 • 以冰致蝇
 • 以狸致鼠、以冰致绳
 • 伐冰之家
 • 六出冰花
 • 冬寒抱冰,夏热握火
 • 冷若冰霜
 • 冷语冰人
 • 冻解冰释
 • 凛若冰霜
 • 励志冰檗
 • 势如冰炭
 • 北冰洋
 • 卧冰哭竹
 • 卧冰求鲤
 • 叶散冰离
 • 吃凌冰粮
 • 含冰茹檗
 • 含冰茹蘗
 • 大陆冰川
 • 履冰狐
 • 山岳冰川
 • 报冰公事
 • 抱冰公事
 • 挟冰求温
 • 挟冰求温,抱炭希凉
 • 敲冰戛玉
 • 敲冰求火
 • 敲冰玉屑
 • 敲冰索火
 • 春冰虎尾
 • 电冰柜
 • 雕冰画脂
 • 浮冰块
 • 滑冰运动
 • 焕然冰释
 • 滑冰服
 • 涣然冰释
 • 涣然冰消
 • 涣若冰消
 • 旱冰场
 • 涣若冰释
 • 涣如冰释
 • 涣尔冰开
 • 火上弄冰凌
 • 践冰履炭
 • 间冰期
 • 镂冰劚雪
 • 镂冰斸雪

冰字在后面的组词

 • 鹅管冰
 • 寒冰
 • 滑冰
 • 花样滑冰
 • 结冰
 • 冷冰冰
 • 溜冰
 • 李冰
 • 如履薄冰
 • 若涉渊冰
 • 一条冰
 • 严冰
 • 临危履冰
 • 临深履冰
 • 乐冰
 • 九冰
 • 人造冰
 • 伐冰
 • 作冰
 • 冻冰
 • 凉冰冰
 • 凝冰
 • 刨冰
 • 励志如冰
 • 卖冰
 • 卧冰
 • 听冰
 • 坚冰
 • 垂冰
 • 堆冰
 • 增冰
 • 夏虫不可以语冰
 • 夏虫不可言冰
 • 夏虫不可语冰
 • 夏虫疑冰
 • 夏虫语冰
 • 夕冰
 • 如履春冰
 • 棒冰
 • 颁冰
 • 抱冰
 • 春冰
 • 炊沙镂冰
 • 赐冰
 • 层冰
 • 常坚冰
 • 滴水成冰
 • 蹈冰
 • 弹冰
 • 戴霜履冰
 • 负冰
 • 干冰
 • 鳇冰
 • 滑旱冰
 • 旱冰
 • 狐冰
 • 海冰
 • 虎尾春冰
 • 画脂镂冰
 • 画水镂冰

冰字相关的成语

 • 一片冰心
 • 临危履冰
 • 临深履冰
 • 以冰致蝇
 • 以狸致鼠,以冰致绳
 • 伐冰之家
 • 六出冰花
 • 冬寒抱冰,夏热握火
 • 冰冻三尺,非一日之寒
 • 冰厚三尺,非一日之寒
 • 冰壶玉尺
 • 冰壶玉衡
 • 冰壶秋月
 • 冰壸秋月
 • 冰天雪地
 • 冰天雪窑
 • 冰天雪窖
 • 冰寒于水
 • 冰山易倒
 • 冰山难靠

谜底与冰字相关的谜语

谜语 电影拍摄谢婉莹 (提示:打一 “成语”)
谜底 一片冰心
冰字组词84fee67c
本文来自网络,不代表百家姓好名字网立场,转载请注明出处:https://www.gzstuff.com/zuci/13696.html
返回顶部