您的位置 首页 组词

金字组词_金近义词_金反义词_带金的谜语

金 拼音 #jīn# 部首 金 结构 笔画 8 部外笔画 0 笔顺编号 34112431 五笔86版 QQQQ…

拼音 #jīn#
部首 结构
笔画 8 部外笔画 0
笔顺编号 34112431
金组词142f86c4
五笔86版 QQQQ 五笔98版 QQQQ
郑码 PA 四角 80109
仓颉 C 16位 UNICODE编码 U+91D1
母字码 ZOJL 谁的码 QTY
码根码 LKD 表形码 ZJN
双拼 JN 全拼 JIN

金的基本解释


jīn
一种化学元素,符号Au,原子序数79,黄赤色,质软:黄金。金子。金笔。
金一类的,具有光泽、延展性,容易传热和导电的固体的通称(汞除外)。:金属。五金(旧指金银铜铁锡)。合金(两种或多种金属混合而成的金属)。金文(铸或刻在商周青铜器上的铭文,旧称“钟鼎文”)。
钱:现金。基金。挥金如土。
指兵器或金属制的乐器:金革(兵器甲铠的总称,引申指战争)。金声(a.钲声;b.钟声)。金鼓(锣鼓)。
中国古代乐器八音之一。
喻尊贵、贵重、难得、持久、坚固、有光泽等:金兰(友情深)。金刚(梵语意译,喻牢固、锐利、能摧毁一切)。金瓯(a.盛酒器;b.喻疆土完整)。金城汤池。
一些动、植物因颜色似金而得名:金鱼。金乌(太阳)。金龟。金丝猴。
中国朝代名:金代。
姓。

笔画数:8;
部首:金;
笔顺编号:34112431

金的组词6e95b6f0

金的康熙辞典释义

五行:金

释义:〔古文〕??【唐韻】居音切【集韻】【韻會】【正韻】居吟切,?音今。【易·繫辭註】天地之數,五五相配以成金木水火土。【疏】地四與天九相得,合爲金。【書·洪範】五行,四曰金,金曰從革。【傳】金可以攺更。【疏】可銷鑄以爲器也。【又】從革作辛。【傳】金之氣味。【疏】金之在火,別有腥氣,非苦非酸,其味近辛,故云金之氣味。 又金有五色。【說文】五色金,黃爲之,長久薶,不生衣。百煉不輕,從革不違,西方之行,生於土。【爾雅·釋器】黃金謂之璗,其美者謂之鏐,白金謂之銀,其美者謂之鐐。【書·禹貢】厥貢惟金三品。【傳】金銀銅也。【前漢·食貨志】金有三等,黃金爲上,白金爲中,赤金爲下。【註】白金,銀也。赤金,丹陽銅也。師古曰:金者五色,黃金、白銀、赤銅、靑鉛、黑鐵。 又【公羊傳·隱五年】百金之魚。【註】百金,猶百萬也。古者以金重一斤,若今萬錢矣。【莊子·逍遙遊】不過數金。【註】百金,金方寸,重一斤爲一金。百金,百斤也。【史記·平準書】黃金一斤。【註】索隱曰:如淳云:時以錢爲貨,黃金一斤直萬錢,非也。又臣瓚云:秦以一鎰爲一金,漢以一斤爲一金,是其義也。董彥遠曰:漢一斤金四兩,直二千五百文。【正字通】或曰古十兩爲一斤。兵法:興師一萬,日費千金。燕昭王以千金養士,皆此數也。非若今人以二十四銖爲一金也。 又樂有八音,一曰金。【左傳·成十二年】金奏作于下。【疏】金奏,擊鐘以爲奏樂之節。金,謂鐘及鎛也。【周禮·春官·鍾師】掌金奏。 又兵也。【禮·中庸】衽金革。【朱註】金戈兵之屬。 又【韻會】軍行鉦鐸曰金。【釋名】金鼓。金,禁也,爲進退之禁也。【前漢·李陵傳】聞金聲而止。【註】金,鉦也。一名鐲。 又黃色也。【前漢·宣帝紀】金芝九莖,產於函德殿銅池中。【註】金芝,色像金也。【李白·宮中行樂詞】柳色黃金嫩。 又堅也。【前漢·司馬相如傳】上金隄。【註】金隄,言水之隄塘,堅如金也。【賈誼·過秦論】金城千里。 又官名。【周禮·秋官】職金掌凡金、玉、錫、石、丹靑之戒令。【魏志·王修傳】行司金中郞將。【唐書·百官志】更金部曰司金。【遼史·國語解】隂山採金置冶採鍊,名山金司。【元史·世祖紀】置淮南淘金司。又【前漢·百官公卿表】更名執金吾。【註】金吾,鳥名也,主辟不祥。天子出行,職主先導,以禦非常,故執此鳥之象,因以名官。【古今注】金吾,棒也。以銅爲之,黃金塗兩末,謂爲金吾御史大夫。司隷校尉,亦得執焉。 又【論語·摘輔象】風后受金法。【註】金法,言能決理是非也。 又地名。【五音集韻】金州,周爲附庸國,魏於安康縣置東梁州,後周攺爲金州。又【前漢·地理志】金城郡。【註】昭帝始元六年置。應劭曰:初築城得金,故曰金城。臣瓚曰:稱金,取其堅也。【方輿勝覽】楚威王置金陵邑,因其地有王氣,埋金鎮之,故名。 又山名。【廣輿記】在鎮江府城西北江中,唐裴頭陀於此開山得金,故名。又【述異記】黃金山,生交讓樹。【又】南金山有師子獸。 又臺名。【白帖】燕昭王置千金于臺上,以延天下之士,故謂黃金臺。 又花名。【五代史·附錄】湯城淀池多異花。一曰旱金,大如掌。 又樹名。【洞冥記】影蛾池北有生金樹。破之皮閒有屑,如金而色靑,亦名靑金樹。 又草名。【周禮·春官·鬱人註】鬱金香草,宜以和鬯。又【拾遺記】祖梁國獻蔓金苔。【正字通】百兩金,藥名。又【唐本草】牡丹,亦名百兩金。 又古天子號。【帝王世紀】少昊氏以金德王,故號金天氏。又國號。【金史·太祖紀】國有金水,源產金,故號大金。 又姓。【五音集韻】古天子,金天氏之後。又漢複姓。金留氏,出《姓苑》。 又書名。【前漢·蕭望之傳】金布令甲。【註】金布者,令篇名也。其上有府庫金錢布帛之事,因以名篇令甲者其篇甲乙之次。【唐書·藝文志】海蟾子元英還金篇一卷。【宋史·藝文志】叢金訣一卷。 又神名。【前漢·郊祀志】或言益州有金馬碧雞之神。【註】金形似馬,碧形似雞。 又闕門名。【前漢·公孫弘傳】待詔金馬門。【註】武帝時更名魯班門爲金馬門。 又金精,珠名。見【博雅釋珠】。 又鍾名。【拾遺記】帝顓頊有浮金之鍾。 又星名。【酉陽雜俎】北斗第三星曰視金。【淸異錄】高麗謂星曰屑金。 又金丹。【抱朴子·金丹卷】神人授之金丹仙經。 又石名。【淮南子·地形訓】黃澒五百歲生黃金。【註】澒,水銀也。黃金,石名。 又去聲。【字彙補】音噤。【荀子·解蔽篇】金口閉舌。 又【韻補】叶居良切,音疆。【易林】剛柔相傷,火爛銷金。


考證:〔【前漢·宣帝紀】金芝九莖,產於丞德殿銅池中。〕 謹照原文丞德殿改函德殿。

金组词142f86c4

金的详细解释


jīn
【名】
(会意。金文字形。从人(表示覆盖),从土,从二。从“土”,表示藏在地下;从“二”,表示藏在地下的矿物。本义:金属)
金属的通称或金属总名〖metal〗
金,五色金也。黄为之长。久埋不生衣,百錬不轻,从革不违,西方之行,生于土,从土左右。注:象金在土中形。——《说文》
西南之美者,有华山之金石焉。——《尔雅·释地》
系于金柅。——《易·妒》
惟金三品。——《书·禹贡》。注:“铜三色也。”
项掣金锁。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:五金(指金、银、铜、铁、锡,泛指金属);白金(铂的通称;古代指银子);金背(镜子);金钥(门销或金属门环、门闩);金荷(金属制成的荷叶状独台);金铺(本指门上衔接门环部分的带有虎头等花纹的装饰物,亦指门环);金钟(金属酒杯)
金属的制品,可省称为金〖metalware〗
刀、剑、箭等兵器
金就砺则利。——《荀子·劝学》
又如:金吾(手执的铜制仪仗棒);金革;金翅(兵舰名);金猊(用金属铸成狻猊状的香炉);金钩(刀名);金创,金伤(为兵器所创的伤痕)
刑具。如:金印(在流放犯人脸上刺的字)
印;虎符。如:金紫(秦·汉时丞相所用金印紫绶的简称);金爵(指金印紫绶的爵位);金虎符(古时发兵符信);金窠(金印。窠,指其空白处)
犁铧头
耜广五寸,二耜为耦。——《周礼》
钏、镯一类妆饰品
金银华美之服。——宋·司马光《训俭示康》
又如:金步摇(女子的首饰名);金粉(妇女妆饰用的花钿和铅粉);金雀(妇女装饰用的头钗)
化学元素名。金子〖gold〗一种延性展性非常好的黄色三价和一价金属元素,产状主要为独立存在的自然金,但也存在于如针碲金银矿或叶碲矿等少数矿物中;大多数化学品对它不起作用,但遇到氯气和王水会受浸蚀;为增加硬度或改变颜色供商业上应用(如金币、首饰、金牙)而加入铜、银、锌、镉及其它金属熔成合金
得遗金。——《后汉书·列女传》
指金于野。
玉质而金色。——明·刘基《卖柑者言》
金玉其外。
又如:赤金(纯金);金篦儿(一种篦子状的金首饰);金钗客(妓女的讳称);金绳(古代封禅仪式中用的金线);金赀(金银财宝)
钱财;货币〖money〗
金五百斤。——《战国策·齐策四》
所赐金帛。——汉·刘向《列女传》
橐金数千。——清·张廷玉《明史》
输不必金。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:金粟(钱与米);金罚(以金钱赎罪的处罚法);金选(古代用来赎罪的罚金。也称“金铢”);金财(金钱财货)
古代军队中用以指挥停止或撤退的锣或其他金属制品〖gong〗。如:鸣金收兵;金声(钲声。代表止兵之意);金鼓(金钲和鼓);金钲(乐器名。镯铙之类)
铜〖copper〗。如:金铎(古代军中所用的铜铃);金茎(铜柱。为擎承露盘之用);金壶(古时的计时器。即铜壶);金翟(铜铸的人像。同金狄,铜狄)
月〖moon〗。如:金蟾(月的别名);金兔(月光);金波(形容月光浮动。也指月光)
太阳〖sun〗。如:金锣(比喻太阳);金燧(古代利用日光取火的一种器具);金鸦(金乌。太阳)
水银〖mercury〗。如:金泥(古代封禅之礼。以水银和金粉为泥,用来封玉牒);金丹(道士用金石炼制而成的药)
星名。金星的简称〖Venus〗
金、水二星,行速而不经天。——《隋书·天文志》
朝代名〖Jindynasty〗。公元1115年—1234年,共历九帝,统治中国北部120年。由女真族完颜部领袖阿骨打创建,建都会宁(今黑龙江省阿城南),先后迁都中都(今北京)、开封等地,后在蒙古和宋的联合进攻下灭亡
古州名〖Jinprefecture〗。治所在今陕西省安康县
古代货币单位
请献十金。——《墨子·公输》
购子头千金。——晋·干宝《搜神记》
易之以写金。——明·刘基《郁离子·千里马篇》


jīn
【形】
金黄色,亚麻色,尤用指头发〖golden〗
浮光跃金。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
青项金翅。——《聊斋志异·促织》
又如:金象(金色本相);金缕(金色丝线);金兽(门环上的金色衔环);金蚕(金色的蚕);金蛇(金色的小蛇);金蛾(金色的蛾形图案);金凤(金色的凤凰)
比喻尊重、贵重〖respectful;noble〗。如:乌金墨玉;金榜留名;金诺(对他人守信不渝的美称);金言(珍贵、宝重的言辞;佛陀的教言为金言);金交(比喻友谊深厚)
比喻坚固;攻不破的或无懈可击的〖impregnable〗。如:金阵(坚固的兵阵);金城;金汤;金堤(形容堤防的巩固)
比喻声音美妙〖showsvoiceisnice〗
富贵〖richandnoble〗。如:金宫(华美的宫室);金穴(极富贵的人家)
皇帝的,天子的〖imperial〗。如:金貂(汉以后皇帝侍臣的冠饰);金箓(天帝的诏书)

金字组词5369342a

金字在前面的组词

 • 金钱
 • 金币
 • 金融
 • 金属
 • 金额
 • 金牌
 • 金刚
 • 金融机构
 • 金光
 • 金银
 • 金星
 • 金龙
 • 金子
 • 金陵
 • 金牛座
 • 金字塔
 • 金奖
 • 金黄
 • 金融市场
 • 金秋
 • 金鱼
 • 金丝
 • 金鸡
 • 金花
 • 金叶
 • 金矿
 • 金德
 • 金石
 • 金马
 • 金刚石
 • 金迷纸醉
 • 金选
 • 金遁
 • 金邱
 • 金邻
 • 金郊
 • 金酒
 • 金醅
 • 金醴
 • 金采
 • 金釭
 • 金鈚
 • 金鉔
 • 金鉴
 • 金銮
 • 金銮坡
 • 金銮宝殿
 • 金銮客
 • 金銮殿
 • 金銮视草
 • 金鋄
 • 金鋺
 • 金錍
 • 金錞
 • 金錽
 • 金鍐
 • 金鎗
 • 金鎗班
 • 金鎞
 • 金鎞刮膜

金字在中间的组词

 • 阿娇金屋
 • 暗度金针
 • 阿尔金山脉
 • 屙金溺银
 • 珥金拖紫
 • 非金属
 • 国际金融
 • 贵金属
 • 固若金汤
 • 含金量
 • 黄金时代
 • 黄金甲
 • 黑色金属
 • 合金钢
 • 挥金如土
 • 黄金分割
 • 铿金霏玉
 • 铿金戛玉
 • 南金东箭
 • 泥金万点
 • 万金油
 • 有色金属
 • 郁金香
 • 重金属
 • 一朝马死黄金尽
 • 一言为重,百金为轻
 • 一言既出,金玉不移
 • 一金之俸
 • 万金不换
 • 万金良药
 • 丈六金身
 • 不看佛面看金面
 • 不看金面看佛面
 • 三寸金莲
 • 三豕金根
 • 三足金鸡
 • 上马一提金,下马一提银
 • 不吝金玉
 • 东金西木
 • 中国残疾人福利基金会
 • 中国电影金鸡奖
 • 义结金兰
 • 乌舅金奴
 • 乌金拓
 • 乌金纸
 • 九转金丹
 • 五朵金花
 • 五爪金龙
 • 五言金城
 • 关金券
 • 仰光大金塔
 • 伪金钱
 • 佛是金妆,人是衣妆
 • 白金三品
 • 白金汉宫
 • 白金砂
 • 白金龟龙
 • 百二金瓯
 • 百金之士
 • 百金诺
 • 败子回头金不换
 • 避世金门
 • 避世金马
 • 钣金件
 • 巴金(1904.11.25~2005.10.17)
 • 拜金主义
 • 拜金艺术
 • 枞金伐鼓
 • 炊金爨玉
 • 炊金馔玉
 • 诚至金开
 • 蹙金结绣
 • 辞金蹈海
 • 采金船
 • 重金兼紫
 • 重金袭汤
 • 鏦金戛玉

金字在后面的组词

 • 白金
 • 保证金
 • 本金
 • 巴金
 • 拜金
 • 纯金
 • 酬金
 • 程咬金
 • 定金
 • 点金
 • 镀金
 • 订金
 • 大金
 • 恶金
 • 抚恤金
 • 罚金
 • 公积金
 • 公益金
 • 股金
 • 黄金
 • 合金
 • 黑金
 • 基金
 • 奖金
 • 奖学金
 • 铝合金
 • 流动资金
 • 流金
 • 礼金
 • 鎏金
 • 一刻千金
 • 一壶千金
 • 一壸千金
 • 一字值千金
 • 一字兼金
 • 一字千金
 • 一字百金
 • 一寸光阴一寸金
 • 一寸山河一寸金
 • 一寸金
 • 一挥千金
 • 一掌金
 • 一掷千金
 • 一攫千金
 • 一笑千金
 • 一纸千金
 • 一言千金
 • 一诺千金
 • 一金
 • 一钩金
 • 一顾千金
 • 一饭千金
 • 万金
 • 三人一条心,黄土变成金
 • 三代执金
 • 三致千金
 • 三金
 • 东海金
 • 东箭南金
 • 中河失舟,一壶千金
 • 按金
 • 标金
 • 百两金
 • 百忍成金
 • 百炼金
 • 百金
 • 背紫腰金
 • 躃金
 • 颁金
 • 饼金
 • 保险基金
 • 包金
 • 备用金
 • 弊帚千金
 • 摆袖却金
 • 敝帚千金
 • 楚金
 • 炒金
 • 缠臂金
 • 草里金
 • 菜金
 • 偿金
 • 衬金
 • 谗口铄金

金字相关的成语

 • 一刻千金
 • 一壶千金
 • 一壸千金
 • 一字值千金
 • 一字兼金
 • 一字千金
 • 一寸光阴一寸金
 • 一掷千金
 • 一笑千金
 • 一纸千金
 • 一言为重,百金为轻
 • 一言千金
 • 一言既出,金玉不移
 • 一诺千金
 • 一顾千金
 • 一饭千金
 • 万金油
 • 三寸金莲
 • 不吝金玉
 • 不看佛面看金面

谜底与金字相关的谜语

谜语 民主理财 (提示:打一 “部门单位场所”)
谜底 金属公司
金字组词5369342a
本文来自网络,不代表百家姓好名字网立场,转载请注明出处:https://www.gzstuff.com/zuci/10672.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部